J. Sarkar (USA) 2427- J. Granda Zuniga (Per��) 2659 [A61]