Kamsky, Gata (2713) - Akobian, Varuzhan (2643) [D02]